ReBorN LIFE

Description

The overall objective of the ReBorn-LIFE project is to accomplish and assure long-term sustainability of good water status and good conservation status for targeted species within the rivers of action in Nottbotten and Västerbotten counties in northern Sweden, according to the EC Water Directive and the Habitat Directive, respectively. In order to achieve the objectives, the remaining negative effects of historic forestry actions and timber-floating activities will be removed by restoring a total of 200 km of channelized stream sections,  reconstruct 2300 fish spawning sites and improve habitats of targeted species—atlantic salmon (Salmo salar), otter (Lutra lutra) and fresh water pearl mussel (Margaritifera margaritifera). Through these restoration actions, it is the hope that the conservation status of species and habitats within all of the Natura 2000 sites will increase considerably.

Det övergripande målet för projektet ReBorN-LIFE är att uppnå och säkerställa en långsiktig och hållbar status av våra vatten och en god bevarandestatus enligt EUs vattendirektiv samt art- och habitatdirektivet för de målarter som förekommer i projektets älvar, belägna i Norrbottens och Västerbottens län i norra Sverige. För att uppnå målen kommer de negativa effekterna av timmerflottningen att tas bort genom att restaurera totalt 200 km kanaliserad älvssträcka, rekonstruera 2300 lekbottnar och aktivt förbättra livsmiljöer för målarterna lax (Salmo salar), utter (Lutra lutra) och flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Genom dessa restaureringsåtgärder kommer bevarandestatusen av målarterna och habitaten i alla Natura 2000-områden att avsevärt förbättras.

Details

Status of salmon

Organization

Resources

Collaborating Organizations

Explore Similar projects

Urban Salmon

Urban Salmon is the first documented photography project featuring salmonids in the urban environment. Fish will be documented in their natural habitat in various Metropolitan

Read More

a habitat for your events & projects

This is your chance to join like-minded people across the Northern Hemisphere to make a difference.
Register your salmon events or projects with us.

International Events

International Projects

Close Menu